Condicions generals de compra

El present acord regula les condicions generals de compra per a les diverses publicacions ofertes en aquesta pàgina web per part de l’EDITORIAL UOC (OBERTA UOC PUBLISHING, SL), amb domicili a l’avinguda Tibidabo, 39-43, 08035 de Barcelona, amb el CIF núm. B-62109772 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 32173, foli 89, full B-209376, inscripció 1a. El CLIENT, en el moment que completa el procés de registre i compra alguna publicació, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació.

 

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte

El present acord té per objecte la compra i acceptació per part del CLIENT de les publicacions ofertes en aquesta web per l’EDITORIAL UOC, i lliurement escollides pel CLIENT, d’acord amb els termes i condicions recollits en les clàusules del present document.

 

SEGONA.- Procediments de compra

 1. Escollir el llibre i afegir-lo al cistell.
 2. Efectuar l'ordre de compra.
 3. Registrar-se com a usuari.
 4. Emplenar el formulari.
 5. Escollir la modalitat de pagament.
 6. Efectuar el pagament.

 

TERCERA.- Preu, formes de pagament i lliuraments

A. Preu: En contraprestació per les publicacions adquirides, el CLIENT accepta pagar expressament a l’EDITORIAL UOC les quantitats especificades en aquest moment en la relació de preus establerts a la pàgina web www.editorialuoc.com per a la corresponent publicació triada. Tots els preus publicats inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) corresponent. Les despeses d’enviament NO estan incloses en els preus indicats per a cada publicació, i s’indiquen en efectuar l’ordre de compra.

 

B. Forma de pagament:

 1. Pagament per mitjà de targeta bancària. Se us sol·licitaran les dades de la vostra targeta.
 2. Pagament mitjançant plataforma Paypal. Se us sol·licitarà l’usuari Paypal (es pot crear al moment sense cap cost afegit).
 3. Tots els procediments de pagament es porten a terme mitjançant servidors segurs, i l’EDITORIAL UOC garanteix la confidencialitat de les comunicacions que mantingui amb el CLIENT.

Un cop feta la compra amb èxit, se us enviarà per correu electrònic un codi de confirmació i tots els detalls de la vostra compra. El comprador podrà sol·licitar-nos gratuïtament una còpia de la factura.

 

C. Lliurament de productes:

El lliurament de les comandes, així com els tràmits de sol·licitud, es duran a terme a través de Disnet, Sistemas de Distribución, SA com a empresa encarregada de la tramitació de les comandes.

El lliurament de les comandes es fa per mitjà d’una empresa de logística externa. El termini de lliurament pot variar en funció de la ubicació del punt de lliurament de la comanda i de la disponibilitat de les publicacions. Excepcionalment, els terminis de recepció del producte poden variar per circumstàncies alienes a l’EDITORIAL UOC, tals com incidències en el transport o dificultats en el lliurament de les publicacions.

El CLIENT ha de facilitar el lliurament del producte comprat indicant les franges horàries preferibles per al lliurament, dintre de l’horari laboral, i comunicant si existeix alguna particularitat o dificultat per a la recepció de la publicació adquirida.

OBERTA UOC PUBLISHING queda exonerada per qualsevol retard extraordinari l’origen del qual es degui a problemes per a la recepció del producte per part del CLIENT.

Les despeses d’enviament s’indiquen en el moment d’efectuar la compra de la publicació escollida.

 

QUARTA.- Devolucions

En cas de defecte de fàbrica o errors en el producte lliurat, només s’admetran devolucions o canvis de les peces si inclou l’embalatge i es comprova que es tracta d’un defecte o anomalia de fabricació o d’embalatge i no un ús, manipulació o emmagatzematge inadequats o negligents. S’acompanyaran sempre del corresponent albarà de lliurament o de la factura.

Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació o embalatge com en el cas d’error en la comanda s’oferirà al CLIENT la seva substitució per un altre producte igual, sense cost addicional i sense dret, per part del CLIENT, a cap tipus de compensació. Les despeses que generi l’enviament de la comanda reparada o correcta seran a càrrec de l’EDITORIAL UOC.

En tot cas, la devolució quedarà sempre subjecta a previ examen per part de l’EDITORIAL UOC de l’estat del producte objecte de devolució i a la verificació que s’han complert els requisits exigibles a les presents condicions de venda. Una vegada rebuda la devolució, i en cas que sigui procedent, reemborsarem l’import cobrat en un termini màxim de catorze dies i en els mateixos termes que es van utilitzar per a fer el pagament.

L’EDITORIAL UOC es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora d’un termini de trenta dies o productes que no es trobin en les mateixes condicions en les quals van ser rebuts.

Les devolucions es gestionaran a través de l’enviament d’un correu electrònic a ediuoc@uoc.edu en què es descriguin els motius i les causes al·legades per a la devolució. Així mateix, caldrà assenyalar el nom i cognoms del consumidor i el nombre de referència de la comanda. Una vegada rebuda la petició, la tramitarem oportunament.

No s’admetran devolucions dels productes quan hagin estat oberts i usats i no conservin els embalatges originals. Si es tracta d’un producte digital, el client disposarà d’un termini de catorze dies naturals, des de la data de compra, per retornar els llibres sempre que no s’hagin descarregat ni hagin estat llegits online.

 

CINQUENA.- Dret de desistiment

Teniu dret a desistir del present contracte en un termini de catorze dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà al cap de catorze dies naturals del dia que vosaltres o un tercer indicat per vosaltres, diferent del transportista, adquireixi la possessió material dels béns.

Per a exercir el dret de desistiment, haureu de notificar a l’EDITORIAL UOC, Rambla del Poblenou, 156, 08018 de Barcelona, o al correu electrònic ediuoc@uoc.edu, la vostra decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podeu utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Model de formulari de desistiment

A l'atenció de OBERTA Publishing, S.L.U.
Avinguda Tibidabo, 39 – 43, 08035 Barcelona
ediuoc@uoc.edu

Per la present us comunico que desisteixo del meu contracte de venda del bé següent _________________________
Rebut/Demanat el __/__/____
Nom del consumidor ______________________________________
Domicili del consumidor _____________________________________
Signatura del consumidor
Data

Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret sigui enviada per la seva banda abans que venci el termini corresponent.

Important: D’acord amb l’article 104 punt m) de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, RDL 1/2007, el dret al desistiment no serà aplicable als llibres en suport electrònic o altres productes de contingut digital, cosa que el CLIENT expressament consent en prémer el botó «Comprar».

 

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per la vostra banda, us retornarem tots els pagaments rebuts, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva banda d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim), sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot estirar catorze dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la vostra decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial, tret que hàgiu disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrereu en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns o fins que hàgiu presentat una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer.

Haureu de retornar-nos o lliurar-nos directament els béns sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot estirar en el termini de catorze dies naturals a partir de la data en què ens comuniqueu la vostra decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectueu la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

Només vosaltres sereu responsables de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

 

SISENA.- Exoneració de responsabilitats

Les opinions aparegudes en les publicacions accessibles des d’aquesta pàgina web pertanyen als seus respectius autors, editors o distribuïdors corresponents. L’EDITORIAL UOC queda exonerada directament i indirectament de qualsevol responsabilitat.

L’EDITORIAL UOC no pot garantir en tot moment la disponibilitat de les publicacions ofertes en la seva pàgina web. En el supòsit que la publicació comprada per l’usuari es trobi esgotada, automàticament se’l redireccionarà a l’opció de Print on Demand (POD) sense que suposi cap tràmit ni cost extra per a l’usuari; només suposarà un increment de dies de tramesa (indicats en el moment de fer el pagament). Midac Llibres, SL és l’empresa que s’encarrega d’oferir aquest servei.

 

SETENA.- Comunicacions

Totes les notificacions entre les parts es faran a través del correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de l’EDITORIAL UOC qualsevol modificació sobre les seves dades. L’EDITORIAL UOC queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d’aquesta circumstància. En cas de modificació, el CLIENT haurà de posar-ho en coneixement de l’EDITORIAL UOC per mitjà del correu electrònic o telèfon indicats en aquest contracte.
 

VUITENA.- Compromís, acceptació i validesa del contracte

 1. Tal com s’indica en la política de privadesa de la nostra pàgina web, el CLIENT és el responsable de facilitar les seves dades de manera exacta i veraç, així com de la seva actualització.
 2. El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privadesa de la pàgina web de l’EDITORIAL UOC.
 3. El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes oferts en la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic. Afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.
 4. El CLIENT és plenament conscient que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó corresponent indicat a la pàgina www.editorialuoc.com i que es perfeccionarà amb el pagament del producte.

 

NOVENA.- Llei aplicable i resolució de conflictes

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles. En cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del contracte que no sigui solucionada de mutu acord, totes dues parts podran optar per acudir, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, als jutjats i tribunals que corresponguin.

ATENCIÓ: Les presents condicions generals de compra han estat actualitzades amb data 16/09/2014. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i publicacions ofertes. Si us plau, comproveu la data d’emissió cada vegada que us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s’ha produït cap modificació que us afecti.